หมอนและเบาะยางใส่ใบชา [JP Kokai 6-30,979]  Abstract    Fulltext

abstractยางที่ใช้ทําเบาะหรือหมอนนี้มีส่วนผสมของใบชาอยู่ประมาณ ร้อยละ 5 – 80 โดยนํ้าหนัก คุณสมบัติ ของใบชาทําให้หมอนหรือเยาะยางนี้ไม่มีกลิ่น ไม่ขึ้นรา และไม่ร้อนเมื่อใช้หนุนหรือนั่ง