การนำน้ำดินใช้แล้วทำเนื้อดินเซรามิก [US 4,315,879]  Abstract    Fulltext

abstractการพ่นก๊าซทางท่อด้านล่างของหม้อผสมเนื้อดิน เพื่อให้ผงส่วนผสมเนื้อดินกระจาย และการฉีดพ่นน้ำดินใช้แล้วให้เป็นละอองฝอย จะทำให้ผงส่วนผสมเกาะรอบหยดน้ำดินอย่างสม่ำเสมอ จึงช่วยประหยัดน้ำและพลังงานในการเตรียมเนื้อดิน และลดการปนเปื้อนของเหล็กจากเครื่องนวดได้มาก