เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังคลื่น [US 7,045,912 B2]  Abstract    Fulltext

abstractการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำ ทำให้ลูกลอยเคลื่อนที่ขึ้นลงในแนวดิ่ง ซึ่งจะทำให้สายพานของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ลูกลอยผูกติดอยู่ถูกดึงไปด้วย แกนของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจึงหมุนและ ทำให้เกิดกระแสไฟได้