ภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม [US 4,712,702]  Abstract    Fulltext

abstractภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม ประกอบด้วยกระป๋องบรรจุและหลอดดูดเครื่องดื่มซ่อนอยู่ภายใน เมื่อดึงฝาภาชนะเปิดออก หลอดดูดจะยืดออกมาด้วยและที่ปลายหลอดมีรอยปรุให้ฉีดเพื่อให้ดูดเครื่องดื่มได้