กล่องเสียงน้ำไหล [US 5,916,030]  Abstract    Fulltext

abstractอัตราการไหลของน้ำที่ควบคุมด้วยปั้ม และลายฉลุของถาดรองรับน้ำจากปั้ม ทำให้น้ำที่หยดลงถังพักน้ำใต้ถาด มีขนาด ปริมาณและความเร็วไม่เท่ากัน จึงทำให้เสียงที่เกิดจากการกระทบกันของหยดน้ำใกล้เคียงกับเสียงในธรรมชาติ ที่มีเสียงดังและค่อย ถี่และห่าง ต่างๆ กัน