ถนนที่กำจัดมลพิษจากไอเสียยานยนต์ได้ [US 6,699,577]  Abstract    Fulltext

abstractถนนกำจัดมลพิษจากไอเสียยานยนต์โดยเคลือบผิวถนนด้วยชั้นที่มีสารเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง เช่น ไทเทเนียมไดออกไซด์ ซีเมนต์ สารตัวเติม และน้ำ ไทเทเนียมไดออกไซด์เมื่อได้รับแสงจะทำปฎิกิริยากับก๊าซที่ปล่อยจากยานยนต์ เช่น ไนโตรเจนออกไซด์ ทำให้กำจัดมลพิษและฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ได้ ส่วนสารที่เกิดจากการทำปฏิกิริยาที่ตกค้างบนชั้นไทเทเนียมไดออกไซด์จะถูกล้างออกไปโดยน้ำฝนหรือน้ำจากอุปกรณ์ฉีดพ่นที่ติดตั้งไว้