การศึกษาการแยกหมึกพิมพ์ของกระดาษพิมพ์เลเซอร์ใช้แล้วด้วยสารเคมีที่เป็นกลาง

การประยุกต์ใช้สารเคมีที่เป็นกลางสำหรับแยกหมึกพิมพ์ (neutral deinking agent) ของกระดาษพิมพ์เลเซอร์ใช้แล้วภายใต้สภาวะความเป็นกรด-ด่างเป็นกลาง โดยพบว่ามีประสิทธิภาพการแยกหมึกพิมพ์ได้ถึง 93% เมื่ออยู่ในสภาวะที่เหมาะสม เช่น ปริมาณสารแยกหมึกที่ใช้ ความเข้มข้นเยื่อกระดาษ อุณหภูมิและระยะเวลาการทำเยื่อ ระยะเวลาในการลอยอนุภาคหมึกพิมพ์เพื่อแยกหมึกพิมพ์ สารเคมีสำหรับแยกหมึกพิมพ์ดังกล่าวถูกเตรียมขึ้นในห้องทดลองโดยมีส่วนประกอบ เช่น สารลดแรงตึงผิวชนิดที่มีประจุลบ (anionic surfactant) และชนิดไม่มีประจุ (nonionic surfactant) เกลืออนินทรีย์ ฯลฯ ข้อดีของการใช้เทคโนโลยีแยกหมึกที่เป็นกลาง คือ ลดการใช้สารเคมีทำให้ลดค่าใช้จ่าย และค่าความต้องการออกซิเจนทางเคมี (chemical oxygen demand; COD) ของน้ำเสียที่เกิดขึ้นลดลงจึงช่วยลดมลภาวะในสิ่งแวดล้อม

Author : Yujie Gao, Xiaojiao Yuan, Limin Gao, and Jing Li

Title: Study on neutral chemical deinking of laser printed papers

Source : TAPPI Journal 15 (1) 2016 : 49-57      Link

A neutral deinking agent was applied for the deinking of laser printed papers under neutral or near-neutral conditions of pH. The results showed that a deinking efficiency of 93% could be achieved with a laboratory-made neutral deinking agent under optimum conditions. This neutral deinking agent, tagged as GWT, consists of anionic and nonionic surfactant, inorganic salt, etc. Optimum conditions were: GWT dosage of 2% (for dry recovered paper); pulping concentration of 10%~20%; pulping temperature of 60°C; pulping time of 25 min; conditioning time of 20 min; flotation concentration of 0.8%; and flotation time of 10 min. The neutral deinking technology is beneficial for the reuse of recovered paper due to its lower wastewater chemical oxygen demand (COD) and other chemical loads, thus resulting in lower treatment cost and environmental pollution compared with the regular alkali deinking process.

ชนิดวัสดุ Recycle : Paper
ประเภทเอกสาร : Journal