ชิ้นส่วนปะการังเทียมและวิธีการทำ

วิธีทำชิ้นส่วนปะการังเทียมจากคอนกรีตเหลือทิ้งในรถบรรทุกคอนกรีตผสมเสร็จ ซึ่งเป็นคอนกรีตที่เกินจากความต้องการใช้งาน โดยขึ้นรูปในแม่พิมพ์แบบเปิดด้านหนึ่ง ชิ้นส่วนปะการังที่เป็นรูปทรงสี่หน้า (tetrahedron) มีด้านข้างที่มีลักษณะเป็นลอนลูกระนาด ทำให้ดึงดูดสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลให้มาสร้างรังที่อยู่อาศัย ชิ้นส่วนเหล่านี้สามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย โดยใช้รถบรรทุกหรือเรือท้องแบนขนไปวางใต้ทะเลเพื่อประกอบเป็นแนวปะการัง ส่วนผสมของคอนกรีตอาจใส่เศษยางล้อเป็นวัสดุมวลรวมได้โดยใช้อัตราส่วนที่เหมาะสม ซึ่งช่วยเพิ่มความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้งานชิ้นนี้US 5,908,265  Artificial reef module and method 

The formation of artificial reef modules which are primarily cast from concrete. Optionally, tire chips may be added to the concrete is disclosed. Most desirably, the concrete is "waste" concrete obtained from ready mix trucks which have a portion of their load to discharge at the termination of any given job. When tire chips are employed they, of course, are a product of salvaging automobile tires whether for crumb rubber, or otherwise. The modules are formed in an open mold which resembles various geometric solid shapes. Desirably the sides are roughened to have a washboard corrugated type configuration to cause undulations in the module itself which has been demonstrated to be further means of attracting marine life. A related aspect of the present invention looks to the provision of lifting means on each such module to permit the same, with relatively crude equipment, to be moved about in a factory site, onto trucks, onto barges, and off the barge to its ultimate resting place at the bottom of the sea. In connection with the method of forming the modules, an open-ended three-sided mold is formed in the shape of a tetrahedron with the open end facing up. The form is filled with a concrete. Optionally, tire "chips" may be used as an aggregate in the tetrahedron shaped mold with other geometric solid shaped molds optional. Therefore, a major objective is achieved by the present invention in developing a reef module which will inherently attract marine life when clustered with other like modules, while at the same time encapsulating waste material for which there are few environmentally enhancing forms of recycling.

ชนิดวัสดุ Recycle : Concrete Cement

ประเภทเอกสาร : Patent

Patent web Link