กรรมวิธีรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน

การรีไซเคิลขยะแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน โดยแยกวัสดุขั้วไฟฟ้าออกจากขยะแบตเตอรี่ลิเทียมไอออน มีขั้นตอน คือ

  1. ตัดให้แบตเตอรรี่ลิเทียมไอออนเป็นชิ้น ๆ ซึ่งแบ่งเป็นส่วนโลหะเคลือบด้วยชั้นวัสดุที่เป็นขั้วไฟฟ้าบวกและส่วนโลหะเคลือบด้วยชั้นวัสดุที่เป็นขั้วไฟฟ้าลบ
  2. จุ่มในตัวทำละลายแบบมีขั้วอย่างน้ำหรือสารละลายน้ำ เช่น น้ำ-แอลกอฮอล น้ำ-คีโตน
  3. ปั่นแยกด้วยวิธีทางกลในระยะเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อแยกวัสดุเชื่อมออกไป
  4. กรองเพื่อแยกวัสดุขั้วไฟฟ้าบวกและลบที่เคลือบออกจากส่วนโลหะ
  5. แยกวัสดุขั้วไฟฟ้าตัวทำละลายมีขั้ว

กรรมวิธีในการแยกวัสดุขั้วไฟฟ้าสำหรับรีไซเคิลแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนนี้มีประสิทธิภาพ เร็ว ค่าใช้จ่ายต่ำ และสามารถเก็บรวบรวมวัสดุขั้วไฟฟ้าที่แยกได้ง่ายด้วยเปอร์เซนต์การคืนกลับสูง

US 10,205,200 Method for recycling lithium-ion battery

Inventors : Kam Piu Ho [CN], Ranshi Wang [CN], Peihua Shen [CN]

Assignee : GRST International Limited [CN]

Filed Date : Aug 10, 2016

Date of Patent : Feb 12, 2019

Web Patent Link

Provided herein is a method for recycling lithium-ion batteries in a polar solvent such as an aqueous media or water. The method disclosed herein isolates a mixture of anode and cathode materials from waste lithium - ion batteries. The separated electrode materials can easily be collected with high recovery rate , providing a rapid , efficient and low - cost method for recycling electrode materials from waste lithium-ion batteries.

ชนิดวัสดุ Recycling : E-waste ; ขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

ประเภทเอกสาร : Patent ; สิทธิบัตร