การแปลงแกลบและพอลิเอทิลีนรีไซเคิลให้เป็นวัสดุคอมพิสิตคุณภาพสูงด้วยสารช่วยให้เข้ากันได้กราฟต์พอลิเอทีลีนโคพอลิเมอร์

การใช้กราฟต์พอลิเอทีลีนโคพอลิเมอร์ เป็นสารช่วยให้เข้ากันได้ในไม้เทียมทำจากวัสดุคอมพอสิตแกลบและพอลิเอทิลีนรีไซเคิล ซึ่งส่วนที่สัมผัสกันระหว่างเส้นใยธรรมชาติอย่างแกลบและพอลิเมอร์มักไม่เข้ากัน ทำให้เป็นปัญหาสำคัญของผลิตภัณฑ์ไม้เทียม ที่มีเส้นใยธรรมชาติจากวัสดุเหลือทิ้งจากพืชผสมกับพอลิเมอร์ ผลการใช้กราฟต์พอลิเอทีลีนโคพอลิเมอร์ช่วยเพิ่มความเข้ากันได้ในวัสดุคอมพอสิตระหว่างแกลบและพอลิเอทิลีนรีไซเคิล โดยเข้าไปเติมช่องว่างและรอยแยกรอบเส้นใยธรรมชาติจากแกลบ สำหรับการศึกษาสมบัติเชิงกลทั้งความทนแรงดึง ความทนแรงดัดงอ และความทนต่อกระแทก รวมถึงความทนต่อความร้อนและการกันน้ำ มีค่าเพิ่มขึ้นตามปริมาณกราฟต์พอลิเอทีลีนโคพอลิเมอร์ที่เติม โดยปริมาณที่เหมาะสมอยู่ที่ประมาณ 8 ส่วนต่อ 100 ส่วนโดยน้ำหนักของคอมพอสิตแกลบและพอลิเอทิลีนรีไซเคิล ดังนั้น การใช้กราฟต์พอลิเอทีลีนโคพอลิเมอร์ช่วยปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ไม้เทียมจากวัสดุคอมพอสิตแกลบและพอลิเอทิลีนรีไซเคิล

Haoqun Hong ; Xuesong Li ; Hao Liu ; Haiyan Zhang ; Hui He ; Huanxiang Xu ; Demin Jia.  Transform rice husk and recycled polyethylene into high performance composites : using a novel compatibilizer to infiltratively enchance the interfacial interactions. Progress in Rubber, Plastics and Recycling Technology. Volume 32 Number 4 Year 2016 Page 253-268.  Abstract: ice husks are the fine crop residue used to prepare the industrial wood-like products by melt-blending with polymers. However, most wood-like products are highly filled with natural fibers in order to decrease the cost of the products, as it causes weak interfacial compatibility between the natural fibers and polymers. To successfully prepare a high performance wood-like product, the interfacial compatibility is the key problem that need to be solved. Moreover, the interfacial interactions at the gaps and voids around the natural fibers can enhance the interfacial compatibility of the composites. There is little research focusing on the interfacial interactions at these gaps and voids. In this paper, the multi-monomer graft copolymers of polyethylene (GPE) were used as the compatibilizers for the rice husk (RH) highly filled recycled polyethylene (rPE) composites. How the GPE affected the interfacial compatibility of the composites and the resulting mechanical properties, water resistance, thermal stability and rheological properties of rPE/RH composites were investigated. Results show that GPE could enhance the interfacial interactions of rPE/RH composites by infiltrating into the gaps and voids around RH. The strong interfacial interactions of the composites primarily came from the chemical reactions and physical interactions between RH and GPE. The mechanical properties, water resistance and thermal stability of the composites increased with the increase in GPE loadings. The preferable loadings of GPE were approximately at 8 phr. Meanwhile, GPE could improve the processing properties of the composites.

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/147776061603200405