ชื่อเรื่อง : กระบวนการพิเศษในการอัดอุทกสถิตของรูปร่างไวต์แวร์
ผู้แต่ง : Bartusch, R.; Schulle, W.
แหล่งข้อมูล : Interceram 1992, 41(4), 263-6 (Eng)
บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A review and discussion, with 20 refs., of microstructural features of isostatically pressed whiteware and the effects of these characteristics on the prodn. Technol.
บทคัดย่อ (ไทย) : การวิเคราะห์และอธิบายจากเอกสารอ้างอิง 20 ฉบับของลักษณะโครงสร้างทางจุลภาคในการอัดอุทกสถิตของรูปร่างไวต์แวร์ที่ต้องการและผลกระทบที่เกิดจากลักษณะต่างๆ เหล่านี้ที่มีต่อเทคโนโลยีในการผลิต
ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic
ประเภทเอกสาร : journal
หมายเลขอ้างอิง : 117:136063q