ชื่อเรื่อง : การเตรียมการสนับสนุนด้วยรูเปิดสำหรับตัวเร่งปฏิกิริยา อินดิเคเตอร์ หรือมวลชีวภาพ จากกองเศษเหลือทิ้งที่มีลักษณะเป็นเม็ด

ผู้แต่ง : Troesch, Walter

แหล่งข้อมูล : Ger. Offen. DE 4,037,241, 6 pp.

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The glass, sand, ceramic, basalt, anthracite, or clay wastes with hydrophilic surface and particle size 0.05-2 mm (0.1-1 mm) are made into a paste with an aq. 0.1 – 20% (0.5-10%) salt soln., formed into supports (beads, Raschig rings), dried at ~ 1 atm and / or <100º, sintered at ~ 1 atm and 500-1600º, and washed and leached to remove salt and form pores. The salt soln. is NaCl soln. or seawater. The pore vol. of the supports is detd. by the bulk d. of the heap.

บทคัดย่อ (ไทย) : แก้ว ทราย เซรามิก หินบะซอลต์ (basalt) แอนทราไซต์ (anthracite) หรือเศษของดินเหนียวที่มีพื้นผิวที่ชอบน้ำ (hydrophilic surface) และมีขนาดอนุภาค 0.05-2 มิลลิเมตร (0.1-1 มิลลิเมตร) ถูกนำมาคลุกเคล้าด้วยสารละลายเกลือ 0.1 20% (0.5-10%) แล้วขึ้นรูปด้วยตัวช่วย (ลูกปัด วงแหวนแรสซิริงส์ (Raschig rings)) และทำให้แห้งที่ความดันประมาณ 1 บรรยากาศ (atm) และ/หรือ ต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส, เผาที่ความดันประมาณ 1 บรรยากาศ และ 500-1600 องศาเซลเซียส จากนั้นกำจัดและชะล้างเกลือออกเพื่อฟอร์มรูเปิด สารละลายเกลือที่ใช้เป็นสารละลายของโซเดียมคลอไรด์ หรือน้ำทะเล ปริมาตรของรูเปิดของตัวที่ช่วยสนับสนุนถูกวิเคราะห์ด้วยค่าความหนาแน่นรวม (bulk density) ของกองของเศษเหลือทิ้ง

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 117:153822d