ชื่อเรื่อง : การผลิตซิลิเกตโฟมไม่มีรูจากวัสดุเหลือทิ้ง

ผู้แต่ง : Hoffmann, Laszlo; Jalsowszky, Istvan; Hoffmann, Emma; Rostas, Rita; Fehar, O.; Fejer, Zsolt.

แหล่งข้อมูล : PCT Int. Appl. WO 00 29,345, 16 pp. (Eng).

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The foam is prepd. from silicate powder having 2000-8000 m2/g sp. surface 100, gas-forming material with particle size of 10-100 µm 1-10, montmorillonite 0.5-15, alkali hydrogen phosphate or alkali dihydrogen phosphate or a mixt. of alkali metal phosphate and NaHSiO3 in form of aq. soln. 0.5-2, and rare earth metal oxide or a mixt. of such oxides 0.01-5 wt. parts. The process comprises: mixing, homogenizing, granulating, pre-drying, coating with 1-5 wt. parts TiO2 and/or Ti(OH)2O and/or Al(OH)O, heat treating at 720-1000º, optionally coating the granules with polymer or synthetic resin, or mixing 50-90 wt. parts granules with 10-50 wt. parts org. or inorg. binding material, molding. Preferably, the silicate powder is glass scraps, enamel frit waste, mold sand waste, ceramic waste, and/or org. or inorg. silicate waste; the gas-forming material is limestone, dolomite, magnesite, and/or witherite; the montmorillonite is activated with 1-10 wt.% soln. of alkali metal hydroxide or metal carbonate, and/or serpentine and/or Al2O3 and/or Al(OH)O; the resin is epoxy resin; and the binding material is gypsum, cement, bitumen, thermoplastic polymers, or thermosetting resin. The obtained product has low sp. wt., good fire resistance, thermal insulating, sound proofing, and anti vibration properties.

บทคัดย่อ (ไทย) : โฟมผลิตโดยใช้ผงซิลิเกตที่มีผิวหน้าเฉพาะเท่ากับ 2000-8000 m2/g 100 ส่วน วัตถุดิบที่ทำให้เกิดก๊าซซึ่งมีอนุภาคขนาด 10-100 µm 1-10 ส่วน montmorillonite 0.5-15 ส่วน อัลคาไลน์ไฮโดรเจตฟอตเฟต หรือ อัลคาไลน์ไดไฮโดรเจตฟอตเฟต หรือส่วนผสมของอัลคาไลน์เมทอลฟอตเฟตและ NaHSiO3  ในรูปของสารละลาย 0.5-2 ส่วน และ rare earth metal oxide หรือส่วนผสมของออกไซด์แต่ละตัว 0.01-5 ส่วนโดยน้ำหนัก กระบวนการประกอบด้วยการผสม การทำให้เป็นเนื้อเดียวกัน การทำให้เป็นเม็ด และผึ่งให้แห้ง เคลือบด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ และ/หรือ Ti(OH)2O และ/หรือ Al(OH)O อบที่อุณหภูมิ 720-1000ºC นอกจากนี้ในส่วนของการเคลือบ อาจใช้โพลิเมอร์หรือเรซินสังเคราะห์ หรือผสมเมล็ดที่ผลิตได้ 50-90 ส่วนกับสารช่วยยึดเกาะ โดยน้ำหนัก ที่เป็นสารอินทรีย์ หรือสารอนินทรีย์ 10-50 ส่วน แล้วนำมาขึ้นรูป ทั้งนี้ในส่วนของผงซิลิเกตอาจใช้เศษแก้ว เศษวัสดุเหลือทิ้งจากการเคลือบ แม่แบบใช้แล้วที่ทำจากทราย  เศษเซรามิก และ/หรือ ซิลิเกตเหลือทิ้งที่เป็นสารอินทรีย์หรืออนินทรีย์ โดยวัตถุดิบที่ทำให้เกิดก๊าซคือหินปูน โดไลไมท์ แมกนีไซด์ และ/หรือ witherite โดย montmorillonite จะถูกกระตุ้นด้วย 1-10 เปอร์เซนต์โดยน้ำหนักของสารละลายของอัลคาไลน์เมทอลไฮดรอกไซด์ หรือ เมทอลคาร์บอเนต และ/หรือ เซอร์เพนไทน์ และ/หรือ อะลูมินา และ/หรือ Al(OH)O เรซินที่ใช้คืออีพอกซีเรซิน และสารช่วยยึดเกาะคือยิปซัม ซีเมนต์ บิทูเมน เทอร์โมพลาสติกโพลิเมอร์ หรือ เทอร์โมเซ็ตติ้งเรซิน ผลิตภัณฑ์ที่ได้จะมีน้ำหนักเฉพาะต่ำ มีคุณสมบัติทนไฟได้ดี ป้องกันความร้อน ป้องกันเสียง และป้องกันการสั่นสะเทือน

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 133:8208j