ชื่อเรื่อง : การใช้ส่วนผสมแคลไซน์ซีเมนต์เป็นวัตถุดิบในการทำเซรามิกที่มีรูปทรง

ผู้แต่ง : Osawa, Mitsuharu; Doi, Yasumasa; Iwanaga, Tomoki; Murata, Hirohito; Yokoyama, Kazuo.

แหล่งข้อมูล : Jpn. Kokai Tokkyo Koho JP 2000 169,198, 5 pp. (Japan)

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The title raw material is a calcined cement raw material mixt. which is collected from a preheater of cement manufg. plant and has decompn. rate of lime to quicklime ≥ 70% (preferably ≥ 85% or ≥ 90%). The said materials is used as a calcareous, siliceous, and/or additive material to manuf. ceramic and Ca silicate shaped bodies. Waste calcined cement mixt. can be effectively used as raw material.

บทคัดย่อ (ไทย) : ส่วนผสมแคลไซน์ซีเมนต์ที่ใช้เป็นวัตถุดิบดังกล่าวได้จากกระบวนการผลิตซีเมนต์ในช่วงการให้ความร้อนเบื้องต้น และมีอัตราการย่อยสลายของหินปูนเป็นปูนดิบมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 70 (ดีที่สุดคือมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85 หรือ ร้อยละ 90) วัสดุที่ได้ดังกล่าวสามารถนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในลักษณะปูน ซิลิกา และ/หรือเป็นสารเติมแต่งในกระบวนการผลิตเซรามิกและการทำเป็นรูปทรงของแคลเซียมซิลิเกต จึงถือว่าส่วนผสมแคลไซน์ซีเมนต์ที่เหลือทิ้งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเป็นวัตถุดิบได้เป็นอย่างดี

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

หมายเลขอ้างอิง : 133:47591y