ชื่อเรื่อง : กระบวนการทำให้เกิดโฟมลอยในการรีไซเคิลกระดาษ

ผู้แต่ง : Deng, Yulin and Zhu, Junyong

แหล่งข้อมูล : US 5,876,558

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The present invention provides a froth flotation process for the separation of paper and wood fibers from printed and copying inks and other contaminants during the recycling of paper. A liquid solution containing a frothing agent is applied from the top of a froth flotation device, preferably in the form of a spray, to the upper surface or portion of an aqueous pulp slurry present in the device, or of a froth phase produced in the device, prior to or during the froth flotation process.

บทคัดย่อ (ไทย) : กระบวนการทำให้เกิดโฟมลอยสำหรับคัดแยกกระดาษและเส้นใยของไม้ออกจากหมึกพิมพ์ หมึกสำหรับสำเนาและสิ่งปนเปื้อนอื่นๆ ในระหว่างการรีไซเคิลกระดาษ สารละลายที่เป็นของเหลวประกอบด้วยสารทำให้เกิดฟอง จะถูกพ่นจากอุปกรณ์ที่ติดอยู่ด้านบน ซึ่งมักจะพ่นในลักษณะสเปรย์ลงบนผิวหน้า หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของของเหลวที่มีเยื่อผสมอยู่ กระบวนการดังกล่าวอาจทำก่อนหรือระหว่างกระบวนการทำให้เกิดโฟมลอย

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Paper

ประเภทเอกสาร : patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US5876558A1.pdf