ชื่อเรื่อง : การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือทิ้งปลาสเตอร์  Paris moulds

ผู้แต่ง : Houldcroft Christopher Michael

แหล่งข้อมูล : GB 2,218,413

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Waste plaster of Paris moulds as used in the ceramic industry are utilised by being ground or otherwise conditioned to a consistency in which at least a substantial proportion of the chemical elements present in the mould material are releasable by the ready solubility thereof; and such material is used for a fertiliser or other soil or growing medium conditioning agent or constituent e.g. as a top dressing for grasslands to remedy sulphur deficiency; to improve soil consistency and drainage; or as a constituent of composts.

บทคัดย่อ (ไทย) : วัสดุเหลือทิ้งปลาสเตอร์จาก  Paris moulds ถูกนำกลับมาใช้ใหม่ในอุตสาหกรรมเซรามิก โดยนำมาบดและปรับอัตราส่วนขององค์ประกอบทางเคมีให้เหมาะสม วัสดุที่ได้จะนำไปใช้เป็นปุ๋ย ดิน สารปรับแต่งสภาพเพื่อการเพาะเลี้ยงพืช เช่น ใช้ปูสนามหญ้าเพื่อลดการขาดซัลเฟอร์ ปรับปรุงสภาพดิน และการระบายน้ำ

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Plastic

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : GB2218413A.pdf