ชื่อเรื่อง : เยื่อกระดาษจากวัสดุกระดาษเหลือทิ้ง

ผู้แต่ง : Hautala Jouko

แหล่งข้อมูล : EP 2274471 (A1)

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Method for handling and pulping raw material consisting of waste paper and/or cardboard containing impurities and in order to process the pulp that can be obtained from the pulping to be the pulp suitable for the paper making in which method the raw material is firstly preprocessed by adding dilution water to it, then it is pulped in the pulper container (1) by smashing the raw material to be fibre and impurities are separated from it at several stages with the help of a gravity and with the help of a screening. The mass is directed from the pulper container (1) to the vertical clarifier (5) through the coarse screen (2), (4) when the first fibre separation has been performed in which the impurities that are heavier than the water come down and from which the heavy rejection is removed from the bottom part and the flow of the remaining mixture and the light rejection is directed to the subsidiary pulper (6) through the upper part of the mentioned clarifier (5), whereupon in the method the pulp is being gathered from the coarse screen (2); (4) and from the subsidiary pulper (6) through the screening devices (2); (4.1), (7) they contain.

บทคัดย่อ (ไทย) : การทำเยื่อกระดาษจากกระดาษเหลือทิ้งประกอบด้วยส่วนผสมที่เป็นกระดาษ และ/หรือแผ่นกระดานที่ผลิตด้วยกระดาษ การเตรียมวัตถุดิบเบื้องต้นเริ่มจากการเติมน้ำลงในกระดาษเหลือทิ้งเพื่อให้เกิดการละลายในภาชนะที่เตรียมไว้ ตีส่วนผสมให้เกิดเป็นเยื่อและแยกส่วนปนเปื้อนออกโดยใช้หลักการของการตกตะกอนและการคัดแยกหลายขั้นตอน ส่วนผสมจะถูกส่งต่อไปยังส่วนตกตะกอนเพื่อทำให้ใสและผ่านตะแกรงหยาบ ในการแยกเส้นใยครั้งแรก ส่วนที่เป็นสิ่งเจือปนซึ่งมีน้ำหนักมากกว่าจะตกตะกอนลงสู่ก้นภาชนะและถูกแยกออกทางด้านล่าง ส่วนที่อยู่ด้านบนจะถูกส่งต่อไปยังส่วนที่ผลิตเยื่อต่อไป 

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Paper

ประเภทเอกสาร : patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : EP2274471.pdf