ชื่อเรื่อง : เครื่องตัดยางเป็นชิ้นจากวัสดุล้อยางเหลือทิ้ง

ผู้แต่ง : Gerardo Pagaza-Melero

แหล่งข้อมูล : WO 2010007457  (A1)

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : The invention relates to a machine for obtaining rubber chips from waste tyres, including: a frame, and a first pair of cutting rollers which cut a tyre segment into strips as said segment passes between the two cutting rollers. The machine also includes: feeders which receive strips from the first pair of cutting rollers and arrange same one after another, and a second pair of cutting rollers which receive strips from the feeder means and cut the strips in the form of chips. The tyre fibres and cords are located on the surface of, or encapsulated within the chips obtained

บทคัดย่อ (ไทย) : เครื่องจักรสำหรับใช้ตัดวัสดุเหลือทิ้งประเภทล้อยางรถ ประกอบด้วย แผ่นรอง ใบมีดหมุนคู่ที่ 1 ซึ่งใช้ตัดล้อยางรถให้เป็นชิ้นยางโดยผ่านระหว่างใบมีดหมุน 2 อัน และยังมีส่วนป้อนวัตถุดิบที่รับชิ้นยางจากใบมีดหมุนคู่แรกเพื่อจัดเรียงชิ้นยางเข้าสู่ใบมีดหมุนคู่ที่ 2 ซึ่งจะตัดชิ้นยางให้เล็กลง กลายเป็นชิ้นยางเล็กๆ ที่ประกอบด้วยเส้นใยและส่วนที่เป็นแกนที่อยู่บนผิวหน้ายาง

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Rubber

ประเภทเอกสาร : patent

ชื่อไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : WO2010007457.pdf