ชื่อเรื่อง : กระบวนการผลิตส่วนประกอบของแก้วเซรามิก

ผู้แต่ง : Chiang, J. F. ; Chen, P. ; Xu, You-wu 

แหล่งข้อมูล : US 5,369,062, 8 pp.

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : A ceramic glass composition comprises: between about 35 and 55% by weight SiO2 ; between about 18 and 28% by weight Al2O3 ; between about 1 and 5% by weight CaO; between about 7 and 14% by weight MgO; between about 0.5 and 5% by weight TiO2 ; between about 0.4 and 3% by weight B2O3 ; and greater than 0 and up to about 1% by weight P2O5. A convenient source of raw materials is a mixture of coal ash waste, borax (or boric acid) manufacturing plant waste, and titanium pigment waste. The ceramic glass is formed from an intermediate ceramic mixture which is subjected to a heat treatment. The intermediate ceramic mixture is formed by heating a mixture containing SiO2, Al2O3, CaO, MgO, TiO2, B2O3, and Na4P2O7 to a temperature between about 1400 ºC and 1600 ºC; cooling the mixture to solidify it; annealing the mixture at 600 to 670 ºC in an atmosphere containing oxygen; and cooling the mixture to a temperature less than about 400 ºC at a cooling rate less than about 30 ºC per hour. The intermediate ceramic mixture is first heated to a temperature of between about 850 and 1000 ºC at a heating rate of between about 1 and 2 ºC per minute, and then sintered at a temperature between 850 to 1000 ºC for a time period sufficient to increase its density to at least about 2.1 g/cm3.

บทคัดย่อ (ไทย) : ส่วนประกอบของแก้วเซรามิกประกอบด้วย ซิลิคอนไดออกไซด์ 35-55% อะลูมินา 18-28% แคลเซียมออกไซด์ 1-5% แมกนีเซียมออกไซด์ 7-14%  ไทเทเนียมไดออกไซด์ 0.5-5% บอริกออกไซด์ 0.4-3% และ ฟอสฟอรัส เพนทอกไซด์ 0-1% โดยน้ำหนัก แหล่งวัตถุดิบที่หาได้ง่ายคือ ของเสียจากขี้เถ้าถ่านหิน โรงงานผลิตบอแรกซ์ (กรดบอริก) และรงควัตถุไทเทเนียม แก้วเซรามิกจะขึ้นรูปจากส่วนผสมในช่วงกลางกระบวนการเพื่อนำไปผ่านการเผา ซึ่งประกอบด้วยซิลิคอนไดออกไซด์ อะลูมินา แคลเซียมออกไซด์ แมกนีเซียมออกไซด์ ไทเทเนียมไดออกไซด์ บอริกออกไซด์ และโซเดียมไดฟอสเฟต เผาที่อุณหภูมิ 1400-1600 ºC ให้ความเย็นเพื่อให้ส่วนผสมแข็งตัว อบอ่อนที่อุณหภูมิ 600-670 ºC ในบรรยากาศที่มีออกซิเจน แล้วให้ความเย็นจนอุณภูมิลดลงน้อยกว่า 400 ºC โดยมีอัตราการให้ความเย็นน้อยกว่า 30 ºC ต่อชั่่วโมง โดยเริ่มต้นที่ส่วนผสมในช่วงกลางของกระบวนการจะถูกเผาที่ 850-1000 ºC ในอัตราการให้ความร้อนที่ 1-2 ºCต่อนาที และเผาซินเทอร์ที่อุณหภูมิ 850-1000 ºC ในระยะเวลาเพียงพอที่จะเพิ่มความหนาแน่นให้ได้อย่างน้อย 2.1 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US5369062A1.pdf