ชื่อเรื่อง : กระบวนการผลิตวัสดุคล้ายเซรามิก

ผู้แต่ง : Cyrkiewicz, M.; Herling, E.; Kleszczewski, J.

แหล่งข้อมูล : US 5,683,616, 4 pp.

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : This invention relates to a process for preparing ceramic-like materials with specific properties by binding an inorganic filler in the form of a dry composition with a grain size of up to 25 µm containing in the volume ratio 1:0.-1.52 a waste phosphogypsum and magnetite or glass-forming oxides, with an unsaturated polyester resin in an amount of 46-220 volume parts per 100 volume parts of the filler. The use of magnetite makes it possible to prepare materials with magnetic properties, while glass-forming oxides enable preparing materials effective to absorb an X-radiation of 45-55 keV and a hard radiation of 0.6-125 MeV. When an expanding agent is added to the raw composition according to this invention, an expanded material is obtained, having completely closed pores, particularly useful in the building industry. The resultant ceramic-like materials are characterized by good adhesion to metals, plastics, glass, wood, concrete and can be easily joined with them both at the stage of polymerization and after its termination by using a prepolymerized resin as a binder.

บทคัดย่อ (ไทย) : การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการผลิตวัสดุคล้ายเซรามิกซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะโดยการใช้สารเติมที่เป็นอนินทรีย์ในการยึดเกาะเพื่อขึ้นรูป ซึ่งมีขนาดเกรนได้ถึง 25 ไมโครเมตร ประกอบด้วยฟอสโฟยิปซัมและแมกนีไทต์ที่เหลือทิ้ง หรือ ออกไซด์ในการผลิตแก้วอัตราส่วน 1:0.-1.52 โดยปริมาณ  ผสมกับ unsaturated polyester resin จำนวน 46-220 ส่วนต่อสารเติม 100 ส่วน โดยปริมาณ การใช้แมกนีไทต์ทำให้การผลิตวัสดุดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก ในขณะที่ออกไซด์ในการผลิตแก้วช่วยให้วัสดุดังกล่าวสามารถดูดซับการแผ่รังสีเอ็กซ์ในช่วง 45-55 keV และการแผ่รังสีที่มากถึง 0.6-125 MeV เมื่อเติมสารช่วยขยายตัวจะทำให้ไม่เกิดรูพรุนโดยสมบูรณ์ ซึ่งจะมีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง วัสดุคล้ายเซรามิกที่ได้มีลักษณะที่สามารถยึดติดได้ดีและเชื่อมต่อได้ง่ายกับโลหะ พลาสติิก แก้ว ไม้ คอนกรีต ทั้งในระยะของการเกิด และหลังจากpolymerization โดยใช้ prepolymerized resin เป็นสารช่วยยึดเกาะ

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Ceramic

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US5683616A1.pdf