รายละเอียด แผนการฝึกอบรม และ แผนการอบรมหลักสูตรถ่ายทอดเทคโนโลยี