ชื่อเรื่อง : เรียนรู้การบริโภคข่าวสาร ความรู้วิทยาศาสตร์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างรู้เท่าทัน

ผู้แต่ง : กุหลาบ เลขาขา

ผู้แต่งร่วม : - 

สังกัด : สำนักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์ฯ

ประเภทสิ่งพิมพ์ : สาระน่ารู้ กรกฎาคม 2561

วันที่ลงบทความ : กรกฎาคม 2561

            [อ่านบทความฉบับเต็ม]