ชื่อเรื่อง : วิธีการรีไซเคิลกระดาษเหลือทิ้งที่มีส่วนประกอบของพลาสติกและหมึกพิมพ์บนกระดาษ

ผู้แต่ง : Markham, Larry D.  and Srivatsa, Narendra R.

แหล่งข้อมูล : US 5,865,947

บทคัดย่อ (อังกฤษ) : Recycling of mixed wastepaper, including plastic coated paper and printed paper, is accomplished by repulping the wastepaper mixture to disperse paper fibers, ink and plastic components into a pulp medium. Contact with a deinking chemical causes attraction between the ink components to form larger ink particles. The ink is adsorped onto the plastic components to form ink/plastic clusters which are removed to produce a substantially ink and plastic free pulp medium. Recycled paper products with improved strength comprising paper fibers from pulp medium produced in accordance with the method of the invention are also provided.

บทคัดย่อ (ไทย) : เป็นวิธีการซึ่งประกอบด้วยการนำกระดาษเหลือทิ้งมาผสมใหม่เพื่อให้เยื่อกระดาษ หมึกพิมพ์ และพลาสติกกระจายตัวออกจากกัน แล้วเติมสารเพื่อกำจัดหมึกพิมพ์ซึ่งจะเกิดปฏิกิริยาที่ทำให้อนุภาคของหมึกมีขนาดใหญ่ขึ้น และถูกดูดซับไว้ในส่วนที่เป็นพลาสติกกลายเป็นส่วนประกอบผสมระหว่างหมึกและพลาสติก จากนั้นจะถูกแยกออกเพื่อนำส่วนที่เหลือไปผลิตเยื่อกระดาษ กระดาษที่ผ่านการรีไซเคิลแล้วจะถูกปรับปรุงให้มีความแข็งแรงอีกด้วย

ชนิดวัสดุเหลือใช้ : Paper

ประเภทเอกสาร : patent

ไฟล์เอกสารฉบับเต็ม : US5865947A1.pdf