ชื่อบทความกำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2562

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 123 ง (15 พ.ค.62) หน้า 33-36 (ท้ายประกาศ 43 หน้า)   Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 ประกาศนี ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 2 ให้ยกเลิก (1) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 (2) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562 (3) ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 ข้อ 3 ประกาศนี้ มิให้ใช้บังคับกับน้ำมันดีเซลที่จำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายไปนอกราชอาณาจักร โดยการขนส่งออกไปนอกราชอาณาจักรโดยตรงทางทะเล . . .

หมายเหตุประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่อง กำหนดลักษณะและคุณภาพของน้ำมันดีเซล พ.ศ. 2562