ชื่อบทความการทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 5 วิธีหาค่าแฟกเตอร์การสะท้อนแสงแบบกระจาย

หมายเลขมอก. 1353 เล่ม5−2561

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 168 ง (3 ก.ค.62) หน้า 19 (ท้ายประกาศ 2 หน้า)   Full-Text

ขอบข่ายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กําหนดขึ้นโดยรับ ISO 2469 : 2014 Paper, board and pulps – Measurement of diffuse radiance factor (diffuse reflectance factor) มาใช้โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก กําหนดขั้นตอนทั่วไปในการวัดค่าแฟกเตอร์การสะท้อนแสงแบบกระจายของ เยื่อกระดาษ กระดาษและกระดาษแข็งทุกชนิด ชิ้นทดสอบถูกฉายแสงใน เครื่องมือมาตรฐาน หลังจากนั้นชิ้นทดสอบจะมีการแผ่แล้ะอนแสงไปยัง ระบบตรวจจับ ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์กรองแสงที่กําหนด และอุปกรณ์ ตรวจจับสัญญาณแสง (photodetector) หรืออุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณแสงที่ตอบสนองต่อความยาวคลื่นทื่มีประสิทธิภาพเฉพาะ มาตรฐานฉบับนี้ สามารถใช้เพื่อวัดค่าแฟกเตอร์การสะท้อนแสงแบบกระจาย และวัดสมบัติที่ เกี่ยวข้องของวัสดุที่มีสารเรืองแสง (fluorescent whitening agents)

หมายเหตุประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ ๕๒๘๗ (พ.ศ. 2562)ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมการทดสอบกระดาษและกระดาษแข็ง เล่ม 5 วิธีหาค่าแฟกเตอร์การสะท้อนแสงแบบกระจาย