ชื่อบทความแบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 5 ความปลอดภัยของแบตเตอรี่ที่มีอิเล็กโทรไลต์เหลว

หมายเลขมอก. 96 เล่ม5−2560

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 168 ง (3 ก.ค.62) หน้า 10 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)   Full-Text

ขอบข่ายแบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 5 ความปลอดภัยของแบตเตอรี่ที่มีอิเล็กโทรไลต์เหลว มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ระบุการทดสอบและคุณลักษณะที่ต้องการสําหรับแบตเตอรี่ปฐมภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์เหลว เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการทำงานที่ปลอดภัยใน การใช้งานโดยเจตนา และการใช้งานผิดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างมีเหตุผล รายละเอียดให้เป็นไปตาม IEC 60086-5 : 2016 ข้อ 1.

หมายเหตุประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5278 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 5 แบตเตอรี่ที่มีอิเล็กโทรไลต์เหลว เฉพาะด้านความปลอดภัยและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบตเตอรี่ปฐมภูมิ เล่ม 5 ความปลอดภัยของแบตเตอรี่ที่มีอิเล็กโทรไลต์เหลว