ชื่อบทความสารสนเทศภูมิศาสตร์ - ภาษาจีเอ็มแอล (GML)

หมายเลขมอก. 19136−2560

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 168 ง (3 ก.ค.62) หน้า 14 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)   Full-Text

ขอบข่ายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ -กําหนดขึ้นโดยรับ ISO 19136 : 2007 Geographic Information – Geography Markup Language (GML) มาใช้โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprint) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก – กําหนดเกี่ยวกับภาษา จีเอ็มแอล (Geography Markup Language; GML) ซึ่งเป็นการเข้ารหัส XML ที่เป็นไปตาม ISO 19118 สําหรับการถ่ายโอนและ การจัดเก็บสารสนเทศภูมิศาสตร์ทเป็นต้นแบบที่สอดคล้องกับโครงงานการ จําลองแบบแนวคิดที่ใช้อยู่ในอนุกรมมาตรฐาน ISO 19100 และรวมถึง คุณสมบัติเชิงพื้นที่และไม่ใช้เชิงพื้นที่ของรูปลักษณะทางภูมิศาสตร์ – กําหนดรูปแบบหรือโครงสร้าง เค้าร่าง XML กลไก และข้อตกลง. . .

หมายเหตุประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5282 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ - ภาษาจีเอ็มแอล (GML)