ชื่อบทความ : รายงานประจำปี เกี่ยวกับการผลิต นำหรือส้ั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร และการส่งออก ซึ่งยาแผนปัจจุบัน

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 249 ง (8 ต.ค. 61) หน้า 17-18 (ท้ายประกาศ 2 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 2 ให้ผู้รับอนุญาตผลิต นำหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งยาแผนปัจจุบัน ที่เป็นยาสำเร็จรูป ส่งรายงานประจ ำปีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดทำขึ้น ข้อ 3 ให้ยาต้านจุลชีพซึ่งเป็นยาแผนปัจจุบันสำหรับมนุษย์และสัตว์ทุกชนิด ทุกรูปแบบยา ตามรายการยาท้ายประกาศ เป็นยาที่ผู้รับอนุญาตตามข้อ 2 ต้องรายงานข้อมูลการส่งออก และสัดส่วนการกระจายยาในช่องทางต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มท้ายประกาศนี้ . . .

หมายเหตุ : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง รายงานประจำปี เกี่ยวกับการผลิต นำหรือส้ั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักร และการส่งออก ซึ่งยาแผนปัจจุบัน