ชื่อบทความ : ข้อกําหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ

หมายเลข : มอก. 17025-2561 (ISO/IEC 17025:2017(E))

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 243 ง (1 ต.ค. 61) หน้า 10 (ท้ายประกาศ 2 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

บทนำ : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ กำหนดขึ้นโดยรับ ISO/IEC 17025:2017 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories มาใช้โดยวิธีพิมพ์ซ้ำ (reprinting) ในระดับเหมือนกันทุกประการ (identical) โดยใช้ ISO/IEC ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ระบุข้อกําหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถ ความเป็นกลาง และการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอของห้องปฏิบัติการ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ สามารถใช้ได้กับทุกองค์กรที่ดำเนินงานในกิจกรรมของห้องปฏิบัติการโดยไม่จำกัดจำนวนบุคลากร ผู้ใช้บริการห้องปฏิบัติการ หน่วยงานด้านกฎระเบียบ องค์กรที่ใช้ในการตรวจประเมินในระดับเดียวกัน หน่วยรับรอง ระบบงาน และหน่วยงานอื่นๆ สามารถใช้มาตรฐานนี้ในการยืนยันหรือยอมรับความสามารถของห้องปฏิบัติการ

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5058 (พ.ศ. 2561) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมข้อกําหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ