ชื่อบทความ : ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านสุกรหรือซากสุกรจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 213 ง (3 ก.ย. 61) หน้า 4 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ให้ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งสุกรหรือซากสุกรที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้มีผลใช้บังคับได้เป็นเวลาเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

หมายเหตุ : ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านสุกรหรือซากสุกรจากสาธารณรัฐประชาชนจีน พ.ศ. 2561