ชื่อบทความการอนุญาตขายยาสูบ

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 119 ง (24 พ.ค.61) หน้า 172 (ท้ายประกาศ 6 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 ผู้ใดประสงค์จะขายยาสูบ ให้ยื่นแบบคำขออนุญาตขายยาสูบ ตามแบบ ภส.08-16 ท้ายประกาศนี้ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาที่สถานที่ขายยาสูบตั้งอยู่ หรือผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพสามิต https://www.excise.go.th ข้อ 2 ใบอนุญาตขายยาสูบที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตออกให้เป็นไปตามแบบ ภส.08 - 17 ท้ายประกาศนี้ กรณีที่เจ้าพนักงานสรรพสามิตมีคำสั่งออกใบอนุญาตขายยาสูบ ให้แจ้งคำสั่งดังกล่าวแก่ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตผู้อยู่เฉพาะหน้าด้วยวาจา ส่วนผู้ที่มิได้อยู่เฉพาะหน้าให้แจ้งโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ข้อ 3 ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตขายยาสูบประเภทที่ 1 และประเภทที่ 3 ทำบัญชีรับจ่ายและ งบเดือน ดังต่อไปนี้ 3.1 บัญชีรับจ่ายยาสูบที่ขาย ให้จัดทำโดยแยกตามชนิดของยาสูบที่ขายตามแบบ ภส.08-18 ท้ายประกาศนี้ โดยลงบัญชีให้แล้วเสร็จภายในสามวันนับแต่วันที่เกิดรายการ และเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ที่สถานที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญาตไม่น้อยกว่าห้าปี นับแต่เกิดรายการเพื่อให้เจ้าพนักงานสรรพสามิตตรวจสอบ . . .

หมายเหตุประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง การอนุญาตขายยาสูบ