ชื่อบทความกำหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบ

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 119 ง (24 พ.ค.61) หน้า 174-177 (ท้ายประกาศ 12 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 การใช้แสตมป์สรรพสามิตเพื่อให้ปรากฏว่ายาสูบได้เสียภาษีแล้ว ให้ดำเนินการ ดังนี้ 1.1 ยาสูบชนิดบุหรี่ซิกาแรต ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีรับแสตมป์สรรพสามิตตามวิธีการ ที่กำหนดในข้อ 2 เพื่อนำแสตมป์สรรพสามิตไปปิดบนซองยาสูบ หรือนำแสตมป์สรรพสามิตไปขีดฆ่า และปิดบนซองยาสูบ 1.2 ยาสูบชนิดอื่นนอกจากบุหรี่ซิกาแรต ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีรับแสตมป์สรรพสามิต ตามวิธีการที่กำหนดในข้อ 2 เพื่อนำแสตมป์สรรพสามิตไปขีดฆ่าและปิดบนซองยาสูบ หรือภาชนะ บรรจุยาสูบในกรณีที่มิได้บรรจุซอง ข้อ 2 การรับแสตมป์สรรพสามิตให้ดำเนินการ ดังนี้ 2.1 ยาสูบที่ผลิตในราชอาณาจักร (1) กรณีที่มิได้ใช้เครื่องจักรในการปิดแสตมป์สรรพสามิต ให้ดำเนินการ ดังนี้ (1.1) ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ได้ยื่นแบบรายการภาษีและชำระภาษีแล้ว ยื่นคำขอรับแสตมป์สรรพสามิต ตามแบบ ภส. 06-16 ท้ายประกาศนี้ พร้อมเอกสารและหลักฐาน ที่ระบุไว้ในแบบดังกล่าว ต่อเจ้าพนักงานสรรพสามิต ณ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่หรือสำนักงาน สรรพสามิตพื้นที่สาขาแห่งท้องที่ที่โรงอุตสาหกรรมตั้งอยู่ . . .

หมายเหตุประกาศกรมสรรพสามิต เรื่อง กำหนดการใช้ การขีดฆ่า และการปิดแสตมป์สรรพสามิตสำหรับสินค้ายาสูบ