ชื่อบทความ : การโฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นจากการโฆษณาเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 134 ง (12 มิ.ย.61) หน้า 1-2 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการเครื่องสำอาง ว่าด้วยการโฆษณาเพื่อแก้ไข ความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นจากการโฆษณาเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561” ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 3 ในระเบียบนี้ “คำสั่ง” หมายความว่า คำสั่งของเลขาธิการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการเครื่องสำอางให้ผู้จดแจ้งหรือผู้ทำการโฆษณาดำเนินการโฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้น ตามมาตรา 44 วรรคหนึ่ง (4) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 ข้อ ข้อ 4 เมื่อผู้จดแจ้งหรือผู้ทำการโฆษณาได้รับคำสั่งแล้ว ให้ปฏิบัติดังนี้ 4.1 นำข้อความที่จะใช้ในการโฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคมาให้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ภายในกำหนดเวลาสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่ง เพื่อให้สำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยาพิจารณาอนุมัติข้อความนั้น . . .

หมายเหตุ : ระเบียบคณะกรรมการเครื่องสำอาง ว่าด้วยการโฆษณาเพื่อแก้ไขความเข้าใจผิดของผู้บริโภคที่อาจเกิดขึ้นจากการโฆษณาเครื่องสำอาง พ.ศ. 2561