ชื่อบทความ : กำหนดวิธีการทำเหมือง พ.ศ. 2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 92 ง (23 เม.ย.61) หน้า 5 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)   Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการทำเหมือง พ.ศ. 2561” ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 3 การทำเหมืองจะทำได้โดยวิธีการตามหลักเทคนิคการทำเหมืองแร่วิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ดังต่อไปนี้ (1) วิธีเหมืองเปิด (Surface Mining) (2) วิธีเหมืองใต้ดิน (Underground Mining) (3) วิธีเหมืองเรือขุด (Dredging) (4) วิธีเหมืองละลายแร่ (Solution Mining) (5) วิธีการทำเหมืองอย่างอื่นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเห็นชอบโดยการเสนอของอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดวิธีการทำเหมือง พ.ศ. 2561