ชื่อบทความ : ยาควบคุมพิเศษ ฉบับที่ 48

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนพิเศษ 93 ง (24 เม.ย.61) หน้า 5 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจาก วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (85) ของข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2521 และที่แก้ไขเพิ่มเติม “(85) ยาฟีนาโซไพริดีน (Phenazopyridine) ตำรับยาเดี่ยว ชนิดรับประทาน” . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาควบคุมพิเศษ ฉบับที่ 48