ชื่อบทความ : เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือก

หมายเลข : มอก. 1385 - 2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 305 ง (12 ธ.ค.60) หน้า 3(ท้ายประกาศ 24 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ครอบคลุมเฉพาะเครื่องลดความชื้นชนิดข้าวเปลือกเคลื่อนตัว ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า "เครื่องลดความชื้น"

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5008 (พ.ศ. 2560) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องลดความชื้นข้าวเปลือก