ชื่อบทความกำหนดแบบและระยะเวลาสำหรับการรายงานผลการดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต การขาย การนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน หรือการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 315 ง (20 ธ.ค.60) หน้า 2-3 (ท้ายประกาศ 7 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 การรายงานผลการดำเนินกิจการเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ของผู้รับอนุญาตผลิต ขาย นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ให้ใช้แบบ ร.ว.จ.1 โดยมีกำหนดเวลาในการรายงาน ดังนี้ (1) การดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต การขาย หรือการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ให้รายงานทุกหกเดือนหลังจากที่ได้รับใบอนุญาต (2) การดำเนินกิจการเกี่ยวกับการนำเข้าหรือการส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ให้รายงานภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งเดือนหลังจากที่ได้มีการนำเข้าหรือส่งออก แล้วแต่กรณี ข้อ 2 การรายงานผลการดำเนินกิจการเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ของผู้รับอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก หรือมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ให้ใช้แบบ ร.ว.จ. 2 โดยมีกำหนดเวลาในการรายงาน ดังนี้ . . .

หมายเหตุประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง กำหนดแบบและระยะเวลาสำหรับการรายงานผลการดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิต การขาย การนำเข้า การส่งออก การนำผ่าน หรือการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์