ชื่อบทความวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ระดับ 1

ชื่อเอกสารราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 260 ง (24 ต.ค.60) หน้า 22-23 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่ายข้อ 1 วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ระดับ 1 1.1 การทดสอบความรู้ ความเข้าใจเป็นการทดสอบความรู้ ความเข้าใจที่จำเป็นจะต้องนำมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ลักษณะข้อสอบเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 50 ข้อ ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง คิดเป็นร้อยละยี่สิบของคะแนนทั้งหมด ผู้เข้ารับการทดสอบ ต้องทดสอบได้คะแนน ไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบของภาคความรู้ ความเข้าใจ จึงจะมีสิทธิเข้ารับการทดสอบภาคความสามารถ 1.2 การทดสอบความสามารถ เป็นการทดสอบความสามารถซึ่งเกิดจากการสะสมประสบการณ์จนเกิด ความชำนาญเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามข้อกำหนด ถูกขั้นตอนและเสร็จตามเวลาที่กำหนด ลักษณะแบบทดสอบ เป็นการทดสอบทักษะฝีมือโดยให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงานตามรูปแบบและกฎเกณฑ์ในวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ระดับ 1 ใช้เวลาในการทดสอบ 2 ชั่วโมง 50 นาที คะแนนเต็ม 500 คะแนน คิดเป็นร้อยละแปดสิบของคะแนนทั้งหมด โดยแบ่งออกเป็น 5 งาน ดังนี้ . . .

หมายเหตุประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างเครื่องกล สาขาช่างติดตั้งอุปกรณ์เพื่อใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) สำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ระดับ 1