ชื่อบทความ : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มกวาง

หมายเลข : มกษ. 6409 - 25560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 221 ง (8 ก.ย.60) หน้า 47 (ท้ายประกาศ 5 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ กำหนดเกณฑ์การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มกวางที่มีการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์เชิงพาณิชย์ ซึ่งประกอบด้วยข้อกำหนดตั้งแต่องค์ประกอบฟาร์ม อาหาร น้ำ การจัดการฟาร์ม สุขภาพสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ การจัดการเขากวางอ่อน การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และการบันทึกข้อมูล เพื่อให้ได้กวางที่มีสุขภาพดี ได้ผลิตผลที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มกวาง ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551