ชื่อบทความ : พริกหวาน

หมายเลข : มกษ. 1518 - 2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 99 ง (7 เม.ย.60) หน้า 29 (ท้ายประกาศ 10 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : 1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ใช้กับพริกหวาน (sweet pepper) ซึ่งได้มาจากพืชที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Capsicum annuum L. วงศ์ Solanaceae พันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้า ซึ่งผ่านการจัดเตรียมและบรรจุหีบห่อ เพื่อจำหน่ายในรูปผลิตผลสดแก่ผู้บริโภค 1.2 มาตรฐานสินค้าเกษตรนี้ ไม่รวมพริกหวานที่ใช้แปรรูปในอุตสาหกรรม . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : พริกหวาน ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551