ชื่อบทความ : หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมาเลเซีย กรณีนำไปใช้ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์เพื่อใช้สิทธิชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 พ.ศ. 2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 201 ง (8 ส.ค.60) หน้า 21-24 (ท้ายประกาศ 3 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ในประกาศนี้ “สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน” หมายความว่า สินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนมาตรฐาน JIS G 4051 เกรด S45C หรือมาตรฐานอื่นที่เทียบเท่า ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อยที่ 7208.51.00.033 7208.51.00.053 7211.14.13.090 และ 7211.14.19.090 ที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมาเลเซีย เพื่อนำไปใช้ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ “ใบกำกับปริมาณการนำเข้าสินค้า” หมายความว่า ใบกำกับปริมาณการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อน เพื่อใช้สิทธิชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 ตามแบบ ล. 3 ท้ายประกาศนี้ . . .

หมายเหตุ : ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการนำเข้าสินค้าเหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดเป็นม้วนและไม่เป็นม้วนที่มีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาชนจีนและประเทศมาเลเซีย กรณีนำไปใช้ในอุตสาหกรรมแม่พิมพ์เพื่อใช้สิทธิชำระอากรตอบโต้การทุ่มตลาดในอัตราร้อยละ 0 พ.ศ. 2560