ชื่อบทความ : วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาช่างเครื่องช่วยคนพิการ ระดับ 2

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 196 ง (1 ส.ค.60) หน้า 21-22 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาช่างเครื่องช่วยคนพิการ ระดับ 2 1.1 การทดสอบความรู้ ความเข้าใจ เป็นการทดสอบความรู้ ความเข้าใจที่จำเป็นจะต้องนำไปใช้ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ลักษณะข้อสอบเป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 60 ข้อ ใช้เวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง คะแนนเต็ม 60 คะแนน คิดเป็นร้อยละสามสิบของคะแนนทั้งหมด โดยผู้เข้ารับการทดสอบต้องทดสอบภาคความรู้ ความเข้าใจ ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ 1.2 การทดสอบความสามารถ เป็นการทดสอบความสามารถซึ่งเกิดจากการสะสมประสบการณ์จนเกิดความ ชำนาญเพียงพอที่จะปฏิบัติงานได้อย่างมีคุณภาพตามข้อกำหนด ถูกขั้นตอนและเสร็จตามเวลาที่กำหนดลักษณะแบบทดสอบ เป็นการทดสอบความสามารถโดยให้ผู้เข้ารับการทดสอบปฏิบัติงานตามแบบที่กำหนดในวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาช่างเครื่องช่วยคนพิการ ระดับ 2 คิดเป็นร้อยละเจ็ดสิบของคะแนนทั้งหมด โดยผู้เข้ารับการทดสอบต้องทดสอบภาคความสามารถ ได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบ . . .

หมายเหตุ : ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการออกหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาช่างเครื่องช่วยคนพิการ ระดับ 2