ชื่อบทความ : การใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวในการซื้อขายหรือจำหน่ายข้าวเปลือก

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 179 ง (12 ก.ค.60) หน้า 50-51 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวในการซื้อขายหรือจำหน่ายข้าวเปลือก พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2554 ข้อ 3 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวประเภทสีข้าวและ ประเภทท่าข้าวตามพระราชบัญญัติการค้าข้าว พุทธศักราช 2489 ข้อ 4 ให้ผู้ได้รับอนุญาตประกอบการค้าข้าวตามข้อ 3 ที่ทำการซื้อขายหรือจำหน่าย ข้าวเปลือกในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ต้องทำการวัดความชื้นข้าวเปลือกโดยใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวในการซื้อขายหรือจำหน่ายข้าวเปลือกทุกครั้ง การใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวที่มีการให้คำรับรองแล้ว จากพนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานกลางหรือสำนักงานสาขา . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การใช้เครื่องวัดความชื้นข้าวในการซื้อขายหรือจำหน่ายข้าวเปลือก