ชื่อบทความ : หลักเกณฑ์การพิจารณาพันธุ์รับรอง พันธุ์แนะนำ พ.ศ. 2560

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 171 ง (28 มิ.ย.60) หน้า 13-14 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ ๑1ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา พันธุ์รับรอง พันธุ์แนะนำ พ.ศ. 2560” ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา พันธุ์รับรองพันธุ์แนะนำ พ.ศ. 2553 ข้อ 4 ในระเบียบนี้ “พันธุ์รับรอง” หมายถึง พันธุ์พืช พันธุ์เห็ด พันธุ์ผึ้ง พันธุ์ไรโซเบียม และจุลินทรีย์อื่น ที่ผ่านการพัฒนาหรือปรับปรุงพันธุ์ หรือทดสอบตามขั้นตอนทางวิชาการมีข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนลักษณะเด่นชัดเจน ทั้งด้านผลผลิตและคุณภาพ เหมาะกับการนำไปใช้ประโยชน์ และผ่านการพิจารณาเพื่อเห็นชอบจากกรมวิชาการเกษตร ให้การรับรองเป็นพันธุ์รับรอง “พันธุ์แนะนำ” หมายถึง พันธุ์พืช พันธุ์เห็ด พันธุ์ผึ้ง พันธุ์ไรโซเบียม และจุลินทรีย์อื่นที่เป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองหรือพันธุ์ที่มาจากแหล่งอื่นมีการใช้กันทั่วไป รวมทั้งพันธุ์ที่มีการพัฒนา หรือปรับปรุงพันธุ์ ตามขั้นตอนทางวิชาการมีข้อมูลสนับสนุนพอสมควรมีลักษณะดีที่เหมาะสมกับการนำไปใช้ประโยชน์ และผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากกรมวิชาการเกษตร ให้การรับรองเป็นพันธุ์แนะนำ . . .

หมายเหตุ : ระเบียบกรมวิชาการเกษตรว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาพันธุ์รับรอง พันธุ์แนะนำ พ.ศ. 2560