ชื่อบทความ : สีโป๊ยานยนต์แห้งเร็ว : ไนโตรเซลลูโลส

หมายเลข : มอก. 751-2559

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 53 ง (20 ก.พ.60) หน้า 3 (ท้ายประกาศ 5 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมสีโป๊ยานยนต์แห้งเร็ว ไนโตรเซลลูโลส ใช้สำหรับแต่งพื้นผิวยานยนต์ เพื่อให้พื้นผิวเรียบก่อนหรือหลังลงสีรองพื้น

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4949 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลิกมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีโป๊รถยนต์แห้งเร็ว : ไนโตรเซลลูโลสและกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสีโป๊ยานยนต์แห้งเร็ว : ไนโตรเซลลูโลส