ชื่อบทความ : กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 10 ง (11 ม.ค.60) หน้า 20-21 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559” ข้อ 2 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสิบวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ข้อ 3 ให้เพิ่มบทนิยามคำว่า “กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม” และ “กากปาล์มทั้งผล” ต่อท้ายบทนิยามคำว่า “ข้าวสาลีเมล็ด” ในข้อ 3 แห่งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ พ.ศ. 2558 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน ของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ““กากเนื้อในเมล็ดปาล์ม” หมายความว่า ส่วนที่เหลือจากการแยกน้ำมันออกจากเนื้อในปาล์ม “กากปาล์มทั้งผล” หมายความว่า ส่วนที่เหลือจากการแยกน้ำมันออกจากผลปาล์ม ประกอบด้วย เปลือกชั้นนอกสุดซึ่งเป็นเยื่อใยส่วนของกะลา และส่วนของเนื้อใน” . . .

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภทวัตถุดิบ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559