ชื่อบทความ : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล

หมายเลข : มกษ. 7429 (G) - 2559

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 35 ง (2 ก.พ.60) หน้า 7 (ท้ายประกาศ 84 หน้า) (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : แนวปฏิบัตินี้ ใช้อธิบายและขยายความทางวิชาการ ครอบคลุมเหตุผลและการปฏิบัติในแต่ละข้อกำหนดในมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล (มกษ. 7429-2559) การตรวจประเมิน การให้การรับรอง และการให้เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน สินค้าเกษตรสำหรับฟาร์ม เลี้ยงปลาทะเล ให้เป็นไปตาม มกษ.7429-2559

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตร : แนวปฏิบัติในการใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงปลาทะเล ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551