ชื่อบทความ (ภาษาไทย) : ท่อพอลิเอทิลีนผนังโครงสร้างแบบเรียบสำหรับงานท่อใต้ดิน

ชื่อบทความ (ภาษาอังกฤษ) : POLYETHYLENE STRUCTURED-WALL PIPES WITH SMOOTH EXTERNAL SURFACE FOR UNDERGROUND

หมายเลข : มอก. 2917−2561

ชื่อเอกสาร : ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนพิเศษ 185 ง (24 ก.ค.62) หน้า 67 (เอกสารภาษาไทย ชั้น 5)  Full-Text

ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ ครอบคลุมท่อพอลิเอทิลีนผนังโครงสร้างสองชั้นที่มีผนังด้านในและด้านนอกเรียบ สําหรับใช้งานใต้ดินที่ไม่มีวัตถุประสงค์ ใช้รับแรงดัน เพื่องานระบายน้ําฝนและรวบรวมน้ําเสีย 

เนื้อหาประกอบด้วย : ขอบข่าย บทนิยาม สัญลักษณ์และอักษรย่อ ชั้นคุณภาพ  ขนาดและมิติวัสดุ คุณลักษณะที่ต้องการ เครื่องหมายและฉลาก การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน การทดสอบ ภาคผนวก ก. ภาคผนวก ข. และภาคผนวก ค.

หมายเหตุ : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5382 (พ.ศ. 2562) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อพอลิเอทิลีนผนังโครงสร้างแบบเรียบสำหรับงานท่อใต้ดิน