คำตอบ

แร่ธาตุที่จำเป็นต่อสุขภาพของสัตว์ มีจำนวนมากหลายชนิด แต่แร่ธาตุที่สำคัญมากต้อสุขภาพสัตว์ มีอยู่ 18 ชนิด สามารถจำแนกได้ เป็น 1. กลุ่มแร่ธาตุหลัก (Macro minerals) เป็นแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการปริมาณมากกว่า 100 มิลลิกรัมต่อวัน หรือเป็นแร่ธาตุที่มีอยู่ในร่างกายสัตว์มากกว่า 5 กรัม แร่ธาตุในกลุ่มนี้ได้แก่ แคลเซียมฟอสฟอรัส โซเดียม โปตัสเซียม คลอรีน แมกนีเซียม และ กำมะถัน 2. กลุ่มแร่ธาตุรอง (Trace minerals or Micro minerals) เป็นแร่ธาตุที่ร่างกายต้องการปริมาณน้อยกว่า 100 มิลลิกรัม ต่อวัน หรือเป็นแร่ธาตุที่มีอยู่ในร่างกายสัตว์น้อยกว่า 5 กรัม แร่ธาตุในกลุ่มนี้ได้แก่ เหล็ก ทองแดง แมงกานีส ไอโอดีน สังกะสี ฟลูออรีน โคบอลท์ โมลิบดีนัม ซีลีเนียม โบรอน และโครเมียม

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สุกัลยา พลเดช. การควบคุมคุณภาพผลการทดสอบแร่ธาตุในอาหารสัตว์. วารสาร กรมวิทยาศาสตร์บริการ. ปีที่ 53, ฉบับที่ 168 (พ.ค), 2548, หน้า 31.