คำตอบ

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล เพื่อป้องกันอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายโดยไม่ให้เกิดการสูญเสีย ด้านร่างกาย จิตใจ และทรัพย์สินต่างๆ มีหลักการเลือกใช้ดังนี้ 1. ต้องเลือกใช้ชนิดที่ป้องกันอันตรายได้ดี 2.ต้องมีน้ำหนักที่เบาพิเศษและสบายในการสวมใส่ 3.ต้องมีประสิทธิภาพสูง สามารถป้องกันอันตรายได้ดีที่สุด 4.มีราคาย่อมเยาหาซื้อได้ง่าย 5.วิธีการใช้เครื่องป้องกันนั้นจะต้องไม่ยุ่งยากซับซ้อนจนเกินไป เพราะจะทำให้คนที่ใช้สวมใส่เกิดความยุ่งยาก 6.ต้องมีสีสันที่เด่นชัด และเป็นสีที่ดูแล้วสะอาดตา

รายชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้อง

วิทยา อินทร์สอน และ ปัทมาพร ท่อชู. การเลือกใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในการทำงาน. Industrial Technology Review. ฉบับที่ 296 (กรกฎาคม) 2560, หน้า 76.